Laagri reeglid

Kodukord

Laagris osalejad on kohustatud täitma laagri kodukorda, päevakava ning laagri personali korraldusi.
 • Laagris tuleb arvestada kõigi eakaaslastega, laagri personaliga ja laagri reeglitega;
 • lastel on laagri territooriumilt lahkumine rangelt keelatud. Territooriumilt lahkumine on lubatud ainult koos kasvatajaga või koos lapsevanemaga, kui kasvatajat on eelnevalt teavitatud. Laagriterritooriumilt omavoliliselt lahkunud lapse eest vastutab lapsevanem;
 • matkal, veekogu juures viibides ja supeldes tuleb täita laagri personali nõudeid;
 • vaikne tund on ette nähtud puhkuseks ja soovijatele uinakuks. Sel ajal ei ole lubatud alalt väljumine, müra tekitamine ja ringijooksmine;
 • laagriline peab hoidma puhtust – prügi visatakse selleks ettenähtud kohta;
 • kõiki laagris olevaid vabaaja- ja spordivahendid tuleb kasutada heaperemehelikult ja peale kasutamist viia õigesse kohta tagasi;
 • oma alalt või ruumist lahkudes tuleb kontrollida, et aknad ja uksed oleksid suletud ning elektrivalgustus välja lülitatud;
 • väljapääse ei lukustata Päästeameti nõuetest lähtuvalt;
 • tulekahju ja muude ohuolukordade tekkimisel tuleb sellest koheselt informeerida personali ja koguneda eelnevalt kokkulepitud kohta;
 • arsti poolt määratud ravimid tuleb anda kasvataja või meditsiinitöötaja kätte;
 • laagris olles ei tohi võtta ega kasutada teiste asju ilma nendelt luba küsimata;
 • raha ja mobiiltelefonid on soovitatav anda hoiule kasvataja või laagri juhataja kätte. Laagri juhtkond ei vastuta hoiule mitte antud asjade kaotsimineku või rikkumise eest;
 • isiklike asjade kaotsimineku või kahjustumise eest laager ei vastuta. Samas teeb laager kõik turvalisuse tagamiseks;
 • kui üks laagriline tekitab teisele kahju, on vastutus kahju tekitaja lapsevanemal;
 • laagrile materiaalse vm kahju tekitamise korral vastutab täiel määral laagrilise lapsevanem või hooldaja ning tasub kahju;
 • alkoholi, tubakatoodete (sh mokatubaka), narkootikumide laagrisse toomine, omamine ja tarbimine on rangelt keelatud. Samuti on rangelt keelatud igasuguste relvade laagrisse toomine ja omamine;
 • öörahu 23:00 – 7:00, v.a. erisündmustel, millest teavitatakse osalejaid eelnevalt;
 • kõrvalistel isikutel on laagri territooriumil viibimine keelatud;
 • külastajal tuleb ette registreeruda ning tutvuda sellele eelnevalt kõigi laagri nõuetega;
 • kui laps lahkub laagrist enne laagrivahetuse lõppu, siis makstud raha ei tagastata;
 • kui laps rikub laagri kodukorda, on juhtkonnal õigus laps laagrist koju saata ning laagri maksumust sel juhul ei tagastata;
 • kui laps rikub laagri reegleid, on vägivaldne või ohtlik teistele laagrilistele või rikub seadust mõnel muul viisil, siis on lapsevanemal või lapse eestkostjal kohustus tulla lapsele järgi 24 tunni jooksul ajast, mil talle sellest teada anti.

KORD RUUMIDES JA TERRITOORIUMIL


 • kottide lahtipakkimisel jätta osa asju kotti ja võtta sealt riideid vastavalt vajadusele
 • jalatseid hoida voodi all ning must pesu panna eraldi kotti
 • välisjalatsitega siseruumides ei viibi
 • üks rätik olgu pesemise, teine ujumise tarbeks
 • rannariideid ja teisi märjaks saanud esemeid tuleb kuivatada pesunööril
 • määrdunud riiete kotti võib panna ainult kuivasid riideid
 • enne magamaminekut käia kindlasti duši all, see aitab magada paremini, soe vesi lõõgastab ning peseb maha päevase tolmu ja mustuse
 • igapäevaselt koristada oma ruumi. Kasvatajatel ning laagri juhatajal on õigus seda kontrollida
 • territooriumil tuleb hoida puhtust ja korda. Laagrivahetuse viimasel päeval peavad lapsed koos kasvatajatega koristama territooriumi vahetuse jooksul maha loobitud prügi
 • enne lahkumist tuleb vaadata kõikide isiklike asjade olemasolu üle, et vajalikud asjad maha ei jääks!